گرامر،اصطلاحات،داستان،مقاله،کتابهای انگلیسی

Present Continious Tense زمان حال استمراری

نویسنده :M R
تاریخ:چهارشنبه 12 تیر 1392-05:30 ب.ظ

زمان حال استمراری

Present Continious Tense
زمان حال استمراری

1- تعریف:
هر گاه عملی در زمان حال ،در حال انجام شدن باشد با زمان حال استمراری بیان میشود.

2- شکل یا طرز ساخت:
برای ساختن این زمان در فارسی کافی است مصدر داشتن را که به معنای در حالِ یا مشغولِ می باشد را قبل از فعل زمان حال ساده صرف کنیم. 

برای ساختن زمان حال ساده در انگلیسی از " ing " و صرف فعل to be در زمان حال ( am,is are ) استفاده می کنیم. به این ترتیب که مشتقات to be را قبل از فعل حال ساده قرار می دهیم و ing را در انتهای فعل می آوریم. 

I work
من کار می کنم

am working
من دارم کار می کنم

تغییرات فعل در زمان استمراری با ( am,is are ) انجام می شود. 
Are you going home?l
آیا به خانه می روید؟

No. I'm not going home
نه من به خانه نمی روم

Where is she living now?l
او الان داره کجا زندگی می کنه؟

What are they doing now?l
آنها الان دارند چی کار می کنند؟؟

توجه1 :
اگر 6 فعل زیر در انگلیسی با زمان حال استمراری بیان شوند، در فارسی ترجمه آنها ماضی نقلی خواهد بود. 
To sit
نشستن

To stand
ایستادن

To lean
تکیه دادن

To lie down
دراز کشیدن

To sleep
خوابیدن

To wear
پوشیدن

Example:
I'm sitting
من نشسته ام

She is sleeping
او خوابنیده است

He is standing
او ایستاده است

I am lying down
من دراز کشیده ام

They are leaning against the wall
آنها به دیوار تکیه داده اند

She is wearing her new dress
او لباس جدیدش را پوشیده است

توجه2 :


از جمله های حال استمراری با همراه قید زمان آینده می توان جمله هایی با مفهوم آینده ساخت. 

I am leaving the city tomorrow
من فردا شهر را ترک خواهم کرد

My parents are flying to Europe next month
والدین من ماه آینده به اروپا پرواز خواهند کرد

3- قید زمان : قیود زمان حال استمراری عبارتند از:
l
1- now
الان- حالا

l2- At the present time
for the time being
فعلا، در حال حاضر، اجالتا

l3- at the moment
همین لحظه، همین الان
l4- today
tonight
امروز، امشب
l5- this ................week
این هفته
.........................month
این ماه
.........................season
این فصل
.........................year
امسال
.........................decade
این دهه
.........................generation
این 25 سال
.........................half a century
این نیم قرن
.........................century
این قرن
نوع مطلب : Grammer 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

زمان حال ساده Simple Present tense

نویسنده :M R
تاریخ:چهارشنبه 12 تیر 1392-05:25 ب.ظ

 زمان حال ساده

Simple Present tense
زمان حال ساده

1- تعریف:
هرگاه عملی در سه زمان گذشته، حال و آینده به صورت تکرار انجام شود، حال ساده نامیده می شود. بنابراین موارد زیر همیشه با حال ساده بیان می شوند.

1- کارهای همیشگی 
I breath
من نفس می کشم
2- حقایق طبیعی
The earth is round
زمین گرد است
3- کارهای عادتی
I smoke
من سیگار می کشم

2- طرزساخت یا شکل:
برای ساختن زمان حال ساده کافی است علامت مصدر ( to) را حذف کرده و به جای آن فاعل را قرار دهیم.

To come -----------> I come
To go -----------> I go

توجه 1: چنانچه در زمان حال ساده فاعل سوم شخص مفرد باشد، به انتهای فعل s اضافه می کنیم.


I come
She comes

توجه 2: چنانچه آخرین حرف فعل ( z,o,x,ch,sh ) باشد. به جای s ،ا es را به انتهای آن اضافه می کنیم.

She washes
She passes
She goes
She teaches
She fixes
She freezes

توجه 3: در صورتی که در یک جمله بیشتر از یک فعل داشته باشیم، 
سوم شخص به فعل اول اضافه می شود. 

I wish to go
She wishes to go

توجه 4: جمله هایی که دارای فعل کمکی باشند، هرگز s سوم شخص ندارند.

can take you to school
من می توانم شما را به مدرسه ببرم

She can take you to school
او می تواند شما را به مدرسه ببرد.

توجه 5: چنانچه آخرین حرف فعل " y" باشد و حرف قبل از آن یکی از حروف بی صدا باشد، به هنگام نوشتن s سوم شخص حذف شده و به جای آن " ies " به فعل اضافه می شود. 

Study -----> Studies
He studies.

Play -----> حرف قبل y از صدا دار است =--------> He plays

توجه 6: در جمله های حال ساده با فاعل سوم شخص مفرد ، تغییرات فعل (منفی، سوالی، منفی-سوالی) با doesو doesn't انجام می شود. باید توجه داشت که با وجود 
doesو doesn't اا، s و یا es از انتهای فعل حذف می شود.

She woks
She doesn't work
Does she work??
Doesn't she work??

3- قیود زمان
Adverbs of frequency
قیود تکرار

قیود تکرار قیودی هستند که با بیشتر زمانها از جمله زمان حال ساده به کار می روند. قیود تکرار به سه دسته تقسیم می شوند. 

دسته اول: قیدهای این دسته می تواندد در ابتدا، انتها و یا در وسط جمله به کار روند. (منظور از وسط جمله، قبل از فعل اصلی است ). باید توجه داشت که در جمله های سوالی این قیود در ابتدای جمله قرار نمی گیرند. قید های این گروه همگی به معنی گاه گاهی و یا گاهی می باشند .
Some times
At times
on and off
off and on
now and then
every now and then
every so often
occasionally
Once in a while
from time to time

قید در اول جمله Some times I see her
قید در آخر جمله I see her some times.
قید در وسط جمله I some times see her

دسته دوم: قیدهایی هستند که فقط در وسط جمله یعنی قبل از فعل اصلی (بعد از فعل کمکی) به کار می روند. این قیدهای عبارتند از

همیشه always

معمولا usually
معمولا generally
اغلب frequently
اغلب often

هنوز still

هرگز (در جمله های سوالی و منفی ) ever
هرگز(در جمله های مثبت با مفهوم منفی) never

hardly
scarcely
به ندرت barely
rarely
seldom

I usually take her to school
من معمولا او را به مدرسه می برم

you can always call him at 9 o'clock
شما همیشه می توانید تا ساعت 9 به او تلفن کنید.

توجه: چنانچه در جمله مشتقات to be داشته باشیم ( am,is,are ) این قیدها بعد از مشتقات to be به کارمی روند.
He is never at home
او هرگز خانه نیست

He is always here
او همیشه اینجاست

دسته سوم: این دسته از قیدها در ابتدا یا در انتهای جمله به کار می روند.

هر روز Every day
........................morning
........................afternoon
........................night

هر هفته Every week
هر ماه Every month
هر فصل Every season
...............spring 
...............summer
...............autumn/fall
...............winter

هر سال Every year
هر دهه Every decade
هر نسل (25 سال) Every generation
هر نیم قرن (50 سال ) Every half a century
هر قرن (100 سال) Every century

Every day she takes me to school
She takes me to school everyday
او هر روز مرا به مدرسه می برد.

l


نوع مطلب : Grammer 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جدول زمانها در زبان انگلیسی

نویسنده :M R
تاریخ:چهارشنبه 12 تیر 1392-05:21 ب.ظ

سلام خدمت دوستان عزیزم 


از این پست به بعد میخواهیم را جع به 16 زمان در زبان انگلیسی صحبت کنیم .

زمان ظرف فعل محسوب می شود. در انگلیسی سه زمان گذشته، حال ،آینده و اینده در گذشته وجود داد، که هر کدام به چهار بخش یعنی ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری تقسیم می شوند. جدول زیربه طورخلاصه این مطلب را نشان می شدهد. 

Past..................... Present ...................Future
ساده .........................ساده........................ساده
استمراری ...................استمراری................استمراری
کامل .........................کامل........................کامل
کامل استمراری .......... کامل استمراری.......کامل استمراری

البته 4 زمان دیگر به نام زمانهای اینده در گذشته نیز وجود دارد که در پستهای اینده به توضیح انها خواهیم پرداخت .


در مورد هر یک از این زمانها سه مطلب را باید یاد بگیرید:

1- تعریف
2- طرز ساخت (شکل)
3- قیود زمان

در پستهای بعدی در مورد هر کدام از زمانها در زبان انگلیسی توضیحات کاملی می دهیم ...


نوع مطلب : Grammer 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اقسام از در زبان انگلیسی

نویسنده :M R
تاریخ:چهارشنبه 12 تیر 1392-05:20 ب.ظ

اقسام از

1- " of " به معنای از به مفهوم جزئی از کل می باشد.

One of my friends is here

یکی از دوستانم اینجاست 

2- " How " به معنای از کجا می باشد.

How do you know that he's sick??l

از کجا می دانی که او مریض است. 

3- " At " . به معنای از می باشد و در جمله معمولا قبل از اسم مغازه یا فروشگاه به کار می رود. 

We buy meat at the butcher's

ما از قصابی گوشت می خریم.

4- " Since " به معنای از آنجایی که می باشد و در جمله برای بیان علت کار، به کار می رود. 

Since he is a good boy, I intend to buy him a gift

از آنجایی که 
او پسر خوبی است، قصد دارم برایش یک هدیه بخرم

5- " through " به معنی از و به مفهوم از میان می باشد. 

I like to drive through clear streets

من دوست دام از میان خیابانهای خلوت رانندگی کنم

6- " Than " به معنای از می باشد و بعد از صفات برتر به کار می رود. 

He's older than I
او از من بزرگتر است

I'm younger than him
من از او جوانترم

7- " Out of " به معنی از و به مفهوم از توی می باشد. 

Eat out of your plate
از توی بشقاب خودت غذا بخور

8- " From " . به معنای از و به مفهوم جدایی است. 

Take your book from him
کتابت را از او بگیر


توجه 1: از From می توانیم برای نشان دادن فاصله دو مکان و یا زمان استفاده کنیم. 

I walk from home to school

من از خانه تا مدرسه پیاده می روم (فاصله دو مکان)


I work from morning to night

من از صبح تا شب کار می کنم. (فاصله زمانی)

توجه 2: در صورتی که From بعد از دو مصدر To be و To come به کار رود، به مفهوم اهل جایی بودن است.
Where are you from??
Where do you come from???l

اهل کجا هستید؟؟

I'm from Iran.
come from Iran.

من اهل ایران هستم.نوع مطلب : Grammer 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

Articles حروف تعریف

نویسنده :M R
تاریخ:چهارشنبه 12 تیر 1392-05:20 ب.ظ

Articles
حروف تعریف

حروف تعریف در انگلیسی به دو دست تقسیم می شوند.

1- حروف تعریف اسامی نامشخص Indefinite articles 

الف : A , An
هر دو به معنای یک می باشند، با این تفاوت که "a " قبل از کلماتی به کار می رود که از نظر تلفظ با حروف بیصدا آغاز شوند و " an" قبل از کلماتی به کار می رود که با یکی از حروف صدا دار آغاز شوند. باید توجه داشت که در هر دو مورد اسم مورد نظر قابل شمارش و مفرد می باشد. 
A book
A car
A house
A university
A used car

یک ماشین دست دوم

An apple
An orange
An egg
An umbrella
An ice-cream
An hour
An honest man


ب: Some
ترجمه Some در فارسی وابسته به اسم بعد از آن می باشد. یعنی اگربعد از Some اسم قابل شمارش جمع داشته باشیم، ترجمه آن می شود : " مقداری ، کمی" . چنانچه بعد از Some اسم قابل شمارش مفرد بیاید، معنی آن "یک " خواهد بود. در صورتی که بعد از Some عدد داشته باشیم، معنی آن می شود " در حدود "
این مطلب را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :

1- Some + اسم قابل شمارش جمع = تعدادی
I want to buy some books

می خواهم تعدادی کتاب بخرم

2- Some + اسم غیر قابل شمارش = کمی، مقداری
I want some sugar

کمی شکر می خواهم
3- Some + عدد = در حدود
We have some twenty guests toight
امشب در حدود 20 مهمان داریم
4- Some + اسم قابل شمارش مفرد = یک
Some day she'll come

یک روزی او می آید.

*(منظور از اسامی غیر قابل شمارش اسامی هستند که جمع بسته نمی شوند.)


توجه: در جملات منفی، سوالی، منفی سوالی و جملاتی که دارای if (به معنی آیا) هستند، از Some استفاده نمی شود. و در عوض any جایگزین Some می شود.

I havesome money.
don't haveany money
Do you haveany money?
Don't you have any money?
I want to know if you have any money.
l
در جمله های نفی تاکیدی به جای any از no استفاده می کنیم. که در این صورت فعل جمله مثبت خواهد شد. 

I have no money
من هیچ پولی ندارم.

2- حروف تعریف اسامی مشخص Definitive Articles

The حرف تعریف اسامی مشخص می باشد و قبل از هر نوع اسمی یعنی قابل شمارش جمع و قابل شمارش مفرد و غیر قابل شمارش به کار می رود. به شرط آنکه اسم مورد نظر برای گوینده و شنونده شناخته شده و مشخص باشد. ترجمه the در فارسی عبارت است از " آن " یا "کسره إ " .

I want to buy the book
می خواهم آن کتاب را بخرم

please give me the sugar
لطفا آن شکر را به من بدهید.

I want to see the students
می خواهم آن دانش آموزان را ببینم. 

توجه: قبل از اسامی خاص، اسامی ملکی (عام) و قبل از صفات ملکی از هیچ حرف تعریفی استفاده نمی کنیم. 

Jack is a smart student
(اسم خاص) جک دانش آموز باهوشی است

Sugar is sweet.
(اسم عام) شکر شیرین است

My father is a good lawyer
(صفت ملکی) پدر من وکیل خوبی است.نوع مطلب : Grammer 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اصلاحات مربوط به Say

نویسنده :M R
تاریخ:چهارشنبه 12 تیر 1392-05:19 ب.ظ


اصلاحات مربوط به Say

To say     Hello
......... Good morning               
......... Good afternoon               
......... Good evening               
......... Good night               
......... Good bye               

To say prayers
نماز خواندن، دعا کردن


نوع مطلب : Epression 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اصطلاحات انگلیسی مربوط به Tell + مثال

نویسنده :M R
تاریخ:چهارشنبه 12 تیر 1392-05:11 ب.ظ

اصطلاحات مربوط به Tell


To tell a story
To tell stories
داستان گفتن

To tell a lie
To tell lies
دروغ گفتن

To tell a joke
To tell jokes
جک گفتن

To tell the truth
To tell fact
حقیقت را گفتن

To tell news
اخبار گفتن

To tell the price
قیمت را گفتن

To tell the difference
To tell apart
تشخیص دادن

To tell one from the other
یکی را از دیگری تشخیص دادن

To tell good from bad
خوب را از بد تشخیص دادن

To tell one's name
اسم کسی را گفتن

To tell one's secret
راز کسی را گفتن

To tell one's fortune
فال کسی را گرفتن

To tell the time
وقت را گفتن


examples:

I want to tell a story
می خواهم یک داستان بگویم.

Don't you ever tell lies again.
دیگه دوبار دروغ نگویی!!!

You must tell your secret
باید رازت را بگویی.

Do you want to tell the truth??
l
آیا می خواهی حقیقت را بگویی؟؟


نوع مطلب : vocabulary  Epression 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نکات در مورد اسم در زبان انگلیسی

نویسنده :M R
تاریخ:چهارشنبه 12 تیر 1392-05:06 ب.ظ

انواع اسم

اسم به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود:

 1. اسم ذات(Concrete Noun)
  قابل رویت بوده و به خودی خود موجود می باشد. مانند:
      صندلی=
  chair         کتاب=book
  اسم ذات خود به چهار دسته تقسیم می شود:
  • اسم خاص(Proper Noun)
   واژه ای است که بر شی یا شخص خاص و معینی دلالت کند. بدیهی است هرگز قبل از اسم خاص حرف تعریف
   the  قرار نمی گیرد.مانند:
   تهرانTehranروبرتRobert
   لندنLondonعلیAli
  • اسم عام(Common Noun)
   اسمی است که تمام افراد همجنس و همنوع را در بر گیرد.مانند:
   کتابbookگربهcat
   دخترgirlشهرcity
  • اسم جنس(Material Noun)
   اسم جنس اسمی است که نوع و جنس ماده و شی را مشخص می کند. مانند:
   چوبWoodطلاGold
   آهنIronنقرهSilver
  • اسم جمع(Collective Noun)
   اسمی است که در صورت مفرد ولی در معنی جمع باشد.مانند:
   تیپBrigadeگلهFlock
   قبیلهTribeتیمTeam

   تذکر:کلمه پلیس=the police و مردم=people همیشه با فعل جمع به کار می روند.
   تذکر:کلمه گله گوسفند
   =flock و گله گاو=cattle هم با فعل مفرد و هم جمع به کار می روند.
   تذکر:کلمات 
   information= اطلاعات , team=تیم ، crowd=جمعیت ، group=گروه ، army=ارتش ، news=خبر یا اخبار ، audience= شنوندگان ، furniture=مبلمان ، همیشه با فعل مفرد به کار می روند. مثال:

   گروها از دانشمندان روی پرئژه جدید مشغول کار هستند.A group of scientists is working on the new project.
   تیم دارد به سوی ما می آید.The team is comming towards us.
   دیشب پلیس در صحنه بود.The police were on the scene last night.

    

 2. اسم معنی(Abstract Noun)
  اسمی است که به خودی خود وجود نداشته و نتوان آن را لمس کرد. مانند:
  رهبریleadershipقدرتability
  فقرpovertyگرسنگیhunger
  قحطیstarvationهوشintelligence
 

قواعد جمع بستن در زبان انگلیسی

 1. اگر به آخر اسم s اضافه کنیم، تبدیل به جمع می شود:
  کتاب هاbooks→→→→کتابbook
  کیف هاbags→→→→کیفbag
  فندک هاlighters→→→→فندکlighter

   

 2. اگر اسم مفرد با (Z - X - S - Sh - Ch) ختم شود، در جمع es می گیرد و به صورت سیلاب جداگانه وبه صورت  (ایز) تلفظ می شئد.
  بشقاب هاdishes→→→→بشقابdish
  اتوبوس هاbuses→→→→اتوبوسbus
  جعبه هاboxes→→→→جعبهbox
  سر و صدا هاbuzzes→→→→سر و صداbuzz
  کلیسا هاchurches→→→→کلیساchurch

   

 3. اگر اسم مفرد به یکی از حروف ( f - k - t - p) ختم گردد، s علامت جمع به صورت (س) تلفظ می شود:
   
   cats→→→→گربهcat
   taps→→→→شیر آبtap
   roofs→→→→پشت بامroof

   

 4. اگر اسم مفرد به یکی از حروف به غیر از حروف بالا ختم شود، علامت جمع  به صورت  (ز) تلفظ می شود.
 5. اگر اسمی به  y ختم شود و قبل از y یک حرف بی صدا باشد،  در جمع به  ies تبدیل می شود. ولی اگر قبل از آن حرف صدا دار باشد، تغییری نمی کند و به آن s اضافه می شود: 
   duties→→→→وظیفهduty
   babies→→→→کودکbaby
   countries→→→→کشورcountry
   keys→→→→کلیدkey
   boys→→→→پسرboy

   

 6. برای جمع یستن حروف و ارقام از  استفاده می شود، ولی برای وجه تشخیص آن از علامت آپوستروف (') استفاده می شود. چنانچه حرف s بعد از سال به کار رود، معنی (اندی) در زبان فارسی را می دهد.:
  در لغت room دوتا o وجود دارد.There are two O'S in the word room.

   

 7. اگر اسم مفرد به O ختم شود و قبل از آن یک حرف بی صدا باشد، هنگام جمع بستن es می گیرد. اگر قبل از O حرف صدا دار باشد، هنگام جمع فقط s می گیرد:
   
   potatoes→→→→سیب زمینیpotato
   tomatoes→→→→گوجه فرنگیtomato
   negroes→→→→سیاه پوستnegro
   radios→→→→رادیوradio

  کلمات زیر از قاعده فوق مستثنی بوده و فقط s می گیرند:

   pianos→→→→پیانوpiano
   solos→→→→تک نوازsolo
   photos→→→→عکسphoto
   silos→→→→سیلوsilo
   dynamos→→→→دینامdynamo


  کلمات زیر هم با  و هم با es  می توانند جمع بسته شوند:

   vocano(e)s→→→→آتش فشانvocano
   motto(e)s→→→→شعارmotto
   mosquito(e)s→→→→پشهmosquito

   

 8. اگر اسمی به F ختم شود، در جمع F تبدیل به ves می گردد:
   
   thieves→→→→دزدthief
   leaves→→→→برگleaf
   calves→→→→گوسالهcalf

  لغات زیر از قاعده فوق مستثنی بوده و در جمع  فقط  می گیرند:

   handkerchiefs→→→→دستمالhandkerchief
   roofs→→→→پشت بامroof
   proofs→→→→دلیلproof
   chiefs→→→→رئیسchief
   gulfs→→→→خلیجgulf
   cliffs→→→→پرتگاهcliff
   cuffs→→→→سرآستینcuff
   griefs→→→→غم و غصهgrief
   hoofs→→→→سُمhoof
   plaintiffs→→→→مدعیplaintiff
   reffs→→→→صخرهreef
   serfs→→→→غلامserf

   

 9. اگر اسمی به fe ختم شود، در جمع fe تبدیل به  ves می گردد:
   
   wives→→→→زنwife
   lives→→→→زندگیlife
   knives→→→→چاقوknife

  سه لغت زیر از قاعده فوق مستثنی بوده و در جمع s می گیرند:
   

   safes→→→→صندوق آهنیsafe
   strifes→→→→نزاعstrife
   fifes→→→→فلوتfife

   

 10. اسامی زیر بی قاعده می باشند:
   men→→→→مردman
   women→→→→زنwoman
   mice→→→→موشmouse
   lice→→→→شپشlouse
   teeth→→→→دندانtooth
   feet→→→→پاfoot
   geese→→→→غاز نرgoose
   crises→→→→بحرانcrisis
   bases→→→→پایهbasis
   dirmice→→→→نوعی موشdormouse
   footmen→→→→پیشخدمتfootman
   oxen→→→→گاو نرox
   children→→→→بچهchild
   brethren→→→→برادر دینیbrother
   cows یاkine→→→→گاو مادهcow

   

 11. بعضی صفات با اضافه کردن حرف تعیین the تبدیل به جمع می شوند:
   
   the rich→→→→ثروتمندrich
   the poor→→→→فقیرpoor
   the young→→→→جوانyoung
   the dead→→→→مردهdead
   the heathen→→→→کافرheathen

   

 12. برای جمع بستن اسم مرکب، می بایستی کلمه دوم جمع بسته شود. ولی چهار اسم زیر از این قاعده استثنا بوده و هر دو اسم جمع بسته می شوند:

   

   women servants→→→→کلفتwoman servant
   men servants→→→→نوکرman servant
   women teachers→→→→معلم زنwoman teacher
   lords justices→→→→قاضی بلند پایهlord justice

   

 13. اگر اسم مرب دارای حرف اضافه باشد، فقط اسم اول جمع بسته می شود:
   
   mothers in law→→→→مادرزنmother in law
   sons in law→→→→دامادson in low
   daughters in law→→→→عروسdaughter in law
   lookers on→→→→تماشاچیlooker on

   

 14. کلمات زیر مفرد هستند و همواره با فعل مفرد به کار میروند: 
  ریاضیاتmathematics مبلfurniture
  فریادshouting اخبارnews
  نصیحتadvice اثاثیهluggage
  وسایل سفرbaggage اطلاعاتinformation
  ماشین آلاتmachinery دانشknowledge
  پروازflying ترافیکtraffic
  تکلیفhomework پوشاکclothing
  رفتارbehaviour رعدthunder


  تذکر:کلمه work اگر در معنای آثار یک نویسنده یا هنرمند باشد، می تواند جمع بسته شود.نوع مطلب : Grammer 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


 • تعداد صفحات :21
 • ...  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • 9  
 • 10  
 • 11  
 • ...  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic