Simple Present tense
زمان حال ساده

1- تعریف:
هرگاه عملی در سه زمان گذشته، حال و آینده به صورت تکرار انجام شود، حال ساده نامیده می شود. بنابراین موارد زیر همیشه با حال ساده بیان می شوند.

1- کارهای همیشگی 
I breath
من نفس می کشم
2- حقایق طبیعی
The earth is round
زمین گرد است
3- کارهای عادتی
I smoke
من سیگار می کشم

2- طرزساخت یا شکل:
برای ساختن زمان حال ساده کافی است علامت مصدر ( to) را حذف کرده و به جای آن فاعل را قرار دهیم.

To come -----------> I come
To go -----------> I go

توجه 1: چنانچه در زمان حال ساده فاعل سوم شخص مفرد باشد، به انتهای فعل s اضافه می کنیم.


I come
She comes

توجه 2: چنانچه آخرین حرف فعل ( z,o,x,ch,sh ) باشد. به جای s ،ا es را به انتهای آن اضافه می کنیم.

She washes
She passes
She goes
She teaches
She fixes
She freezes

توجه 3: در صورتی که در یک جمله بیشتر از یک فعل داشته باشیم، 
سوم شخص به فعل اول اضافه می شود. 

I wish to go
She wishes to go

توجه 4: جمله هایی که دارای فعل کمکی باشند، هرگز s سوم شخص ندارند.

can take you to school
من می توانم شما را به مدرسه ببرم

She can take you to school
او می تواند شما را به مدرسه ببرد.

توجه 5: چنانچه آخرین حرف فعل " y" باشد و حرف قبل از آن یکی از حروف بی صدا باشد، به هنگام نوشتن s سوم شخص حذف شده و به جای آن " ies " به فعل اضافه می شود. 

Study -----> Studies
He studies.

Play -----> حرف قبل y از صدا دار است =--------> He plays

توجه 6: در جمله های حال ساده با فاعل سوم شخص مفرد ، تغییرات فعل (منفی، سوالی، منفی-سوالی) با doesو doesn't انجام می شود. باید توجه داشت که با وجود 
doesو doesn't اا، s و یا es از انتهای فعل حذف می شود.

She woks
She doesn't work
Does she work??
Doesn't she work??

3- قیود زمان
Adverbs of frequency
قیود تکرار

قیود تکرار قیودی هستند که با بیشتر زمانها از جمله زمان حال ساده به کار می روند. قیود تکرار به سه دسته تقسیم می شوند. 

دسته اول: قیدهای این دسته می تواندد در ابتدا، انتها و یا در وسط جمله به کار روند. (منظور از وسط جمله، قبل از فعل اصلی است ). باید توجه داشت که در جمله های سوالی این قیود در ابتدای جمله قرار نمی گیرند. قید های این گروه همگی به معنی گاه گاهی و یا گاهی می باشند .
Some times
At times
on and off
off and on
now and then
every now and then
every so often
occasionally
Once in a while
from time to time

قید در اول جمله Some times I see her
قید در آخر جمله I see her some times.
قید در وسط جمله I some times see her

دسته دوم: قیدهایی هستند که فقط در وسط جمله یعنی قبل از فعل اصلی (بعد از فعل کمکی) به کار می روند. این قیدهای عبارتند از

همیشه always

معمولا usually
معمولا generally
اغلب frequently
اغلب often

هنوز still

هرگز (در جمله های سوالی و منفی ) ever
هرگز(در جمله های مثبت با مفهوم منفی) never

hardly
scarcely
به ندرت barely
rarely
seldom

I usually take her to school
من معمولا او را به مدرسه می برم

you can always call him at 9 o'clock
شما همیشه می توانید تا ساعت 9 به او تلفن کنید.

توجه: چنانچه در جمله مشتقات to be داشته باشیم ( am,is,are ) این قیدها بعد از مشتقات to be به کارمی روند.
He is never at home
او هرگز خانه نیست

He is always here
او همیشه اینجاست

دسته سوم: این دسته از قیدها در ابتدا یا در انتهای جمله به کار می روند.

هر روز Every day
........................morning
........................afternoon
........................night

هر هفته Every week
هر ماه Every month
هر فصل Every season
...............spring 
...............summer
...............autumn/fall
...............winter

هر سال Every year
هر دهه Every decade
هر نسل (25 سال) Every generation
هر نیم قرن (50 سال ) Every half a century
هر قرن (100 سال) Every century

Every day she takes me to school
She takes me to school everyday
او هر روز مرا به مدرسه می برد.

l