Present Continious Tense
زمان حال استمراری

1- تعریف:
هر گاه عملی در زمان حال ،در حال انجام شدن باشد با زمان حال استمراری بیان میشود.

2- شکل یا طرز ساخت:
برای ساختن این زمان در فارسی کافی است مصدر داشتن را که به معنای در حالِ یا مشغولِ می باشد را قبل از فعل زمان حال ساده صرف کنیم. 

برای ساختن زمان حال ساده در انگلیسی از " ing " و صرف فعل to be در زمان حال ( am,is are ) استفاده می کنیم. به این ترتیب که مشتقات to be را قبل از فعل حال ساده قرار می دهیم و ing را در انتهای فعل می آوریم. 

I work
من کار می کنم

am working
من دارم کار می کنم

تغییرات فعل در زمان استمراری با ( am,is are ) انجام می شود. 
Are you going home?l
آیا به خانه می روید؟

No. I'm not going home
نه من به خانه نمی روم

Where is she living now?l
او الان داره کجا زندگی می کنه؟

What are they doing now?l
آنها الان دارند چی کار می کنند؟؟

توجه1 :
اگر 6 فعل زیر در انگلیسی با زمان حال استمراری بیان شوند، در فارسی ترجمه آنها ماضی نقلی خواهد بود. 
To sit
نشستن

To stand
ایستادن

To lean
تکیه دادن

To lie down
دراز کشیدن

To sleep
خوابیدن

To wear
پوشیدن

Example:
I'm sitting
من نشسته ام

She is sleeping
او خوابنیده است

He is standing
او ایستاده است

I am lying down
من دراز کشیده ام

They are leaning against the wall
آنها به دیوار تکیه داده اند

She is wearing her new dress
او لباس جدیدش را پوشیده است

توجه2 :


از جمله های حال استمراری با همراه قید زمان آینده می توان جمله هایی با مفهوم آینده ساخت. 

I am leaving the city tomorrow
من فردا شهر را ترک خواهم کرد

My parents are flying to Europe next month
والدین من ماه آینده به اروپا پرواز خواهند کرد

3- قید زمان : قیود زمان حال استمراری عبارتند از:
l
1- now
الان- حالا

l2- At the present time
for the time being
فعلا، در حال حاضر، اجالتا

l3- at the moment
همین لحظه، همین الان
l4- today
tonight
امروز، امشب
l5- this ................week
این هفته
.........................month
این ماه
.........................season
این فصل
.........................year
امسال
.........................decade
این دهه
.........................generation
این 25 سال
.........................half a century
این نیم قرن
.........................century
این قرن