زمان گذشته ساده 

Simple past tense

1- تعریف: هرگاه عملی حداقل یک لحظه قبل از زمان حال انجام شود و خاتمه یابد، زمان گذشته ساده نامیده می شود.

2- شکل یا طرز ساخت: برای ساختن زمان گذشته ساده کافی است در جمله های حال ساده فعل را به زمان گذشته تبدیل کنیم. 

در انگلیسی افعال به دوسته با قاعده ( Regular verbs) و بی قاعده ( Irregular verbs) تقسیم می شوند. 
افعال با قاعده آن دسته از افعال هستند که برای تبدیل شدن به زمان گذشته به انتهای آنها " ed " و یا " d" اضافه می شود. 
افعال بی قاعده ، فعل هایی هستند که شکل گذشته آنها یا هیچ تغییری نمی کند یا تغییرات آن جزئی است، یا به طور کلی تغییر می کند. 

Regular verbs:

Clean ----------------> Cleaned

arrive ----------------> Arrived 

Irregular verbs

come ............. came
go ............. went
leave ............. left
see ............. saw
cut ............. cut
sit ............. sat
can ............. could
must ............. had to
am ............. was
do ............. did

I work here
من اینجا کار می کنم
I worked here
من اینجا کار می کردم

توجه 1: در زمان گذشته ساده به هیچ وجه " s" سوم شخص وجود ندارد.

He works here --------> He worked here
توجه 2: در زمان گذشته ساده در صورتی که در جمله بیشتر از یک فعل داشته باشیم فقط فعل اول به زمان گذشته برده می شود. 

I can go
I could go

I want to go
wanted to go

توجه 3: در جمله های گذشته ساده فعل کمکی mustبه had to تبدیل می شود.

I must go
I had to go

توجه 4: در صورتی که حرف آخر فعلی " Y" باشد و حرف قبل از " Y" یکی از حروف بی صدا باشد، هنگام تبدیل شدن به گذشته " Y" حذف شده و به انتهای فعل " IED" اضافه می شود. 

I study
I studied

توجه 5 : در صورتی که در حالت فوق حرف قبل از " Y" یکی از حروف صدا دار باشد، " Y" تغییری نمی کند و مانند حالت عادی به انتهای فعل فقط " ED" اضافه می شود. 

I play
I played

توجه 6 : در زمان گذشته تغییرات فعل (منفی، سوالی، منفی- سوالی ) در صورتی که در جمله فعل کمکی نداشته باشیم با " Did" انجام می شود. باید توجه داشت که با وجود " Did" در جمله، فعل از حالت گذشته خارج شده و به صورت مصدر بدون toبیان می شود. 

taught here
didn't teach here
Did you teach here?l
Didn't you teach here?l

در صورتی که در جمله فعل کمکی داشته باشیم، تغییرات فعل طبق قانون افعال کمکی عمل می کنیم.

She could pass the exam test
She couldn't pass the exam test
Could she pass the exam?l
Couldn't she pass the exam?l

3- قیود زمان 
قیود زمان گذشته ساده عبارتند از 

Yesterday
دیروز
The day before yesterday
پریروز
The other day
چند روز پیش
A while ago
چند لحظه پیش

ago + قید زمان + a few


A few days ago
چند روز پیش
A few months ago
چند ماه پیش
A few years ago
چند سال پیش

ago+ قید زمان + عدد


l2 days ago
دو روز پیش
l6 years ago
شش سال پیش

Last night
Last week
Last month
Last season

Last spring
Last summer
Last automn/fall
Last winter

Last year
Last decade
Last generation
Last half a generation
Last century