زمان گذشته استمراری 
Past Continuous Tense


1- تعریف: هر گاه عملی در زمان گذشته قبل از عمل دیگری در حال انجام بوده باشد، زمان گذشته استمراری نامیده می شود. 

2- شکل یا طرز ساخت : 
برای ساختن زمان گذشته استمراری کافی است am,is,are در زمان حال استمراری به was,were تبدیل کنیم. به این ترتیب که am,isبه was و areبه were تبدیل می شود. 

was+ verb+ ing

were + verb+ ing


I am working
من دارم کار می کنم ( حال استمراری)

I was working
من داشتم کار می کردم (گذشته استمراری)

باید توجه کنیم که جمله های گذشته استمراری به تنهایی به کار نمی رود (مگر در جواب یک سوال ) و همیشه باید به همراه یک جمله مکمل با زمان گذشته ساده به کار رود. رابطه بین دو جمله مکمل با دو کلمه when ( به معنی وقتی که) و while ( به معنای هنگامی که ) بر قرار می شود. به این ترتیب که بعد از whenجمله گذشته ساده و بعد از whileجمله گذشته استمراری به کار می رود. 

گذشته ساده + when + گذشته استمراری

گذشته استمراری + while+ گذشته ساده


I was working when you came
داشتم کار می کردم که شما آمدید.

You came while I was working
شما آمدید، هنگامی که من کار می کردم.

توجه : شش فعل زیر ، در صورتیکه در انگلیسی با گذشته استمراری بیان شوند در فارسی ماضی بعید ترجمه خواهند شد. 

to sit - to stand - to sleep - to wear - to lie down - to lean
به ترتیب به معنای نشستن، ایستادن، خوابیدن، پوشیدن، دراز کشیدن و لم دادن


I was sitting here
من اینجا نشسته بودم
He was sleeping on the bench
او روی نیمکت خوابیده بود
He was wearing a red shirt
او یک لباس قرمز پوشیده بود


3- قیود زمان : قیود زمان گذشته استمراری عبارتند از:

قید زمان گذشته + this time


I was working this time last week
من هفته گذشته این موقع داشتم کار می کردم

قید زمان گذشته + ساعت + at

He was watching T.V at 8 o'clock last night
او دیشب ساعت 8 داشت تلویزیون تماشا می کرد. 

قید زمان گذشته +all

We were studying all last month
ما تمام ماه گذشته داشتیم درس می خواندیم