* * * * * * * * * * * * * * * *

,

چند تا جوک انگلیسی جوك انگلیسی با
ترجمه لغات مشكل مطالب انگلیسی جالب طتز انگلیسی با ترجمه مرتبط با جوک
انگلیسی چند تا جوك انگلیسی خنده دار جك انگلیسی با معنی جوك انگلیسی با
معنی فارسی جك خندار انگلیسی لطیفه انگلیسی با ترجمه فارسی


1. , , ,
Smart man + smart woman = romance

2. , , , Smart man + dumb woman =
pregnancy

3. , , , Dumb man + smart woman = affair

4. , , ,
Dumb man + dumb woman = marriage

5. , , , Smart boss + smart
employee = profit

6. , , , Smart boss + dumb employee = production

7. , , ,
Dumb boss + smart employee = promotion

8. , , , Dumb boss + dumb
employee = overtime

) ریاضیات ازدواج

1- , , , , , مرد باهوش +
زن باهوش = داستان عاشقانه

2- , , , , , , مرد باهوش + زن خنگ = رابطه ی
....

3- , , , , , مرد خنگ + زن باهوش = عشقبازی

4- , , , , , مرد خنگ +
زن خنگ = ازدواج

5- , , , , , ریئس زرنگ + کارگر زرنگ = سوددهی

6- , , , , ,
ریئس زرنگ + کارگر خنگ = تولید بیشتر

7- , , , , , رئیس خنگ + کارگر
باهوش = پیشرفت کارگر

8- , , , , , رئیس خنگ + کارگر خنگ = اضافه کاری* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


2) kiss me
every time

Diana, one evening, drew her husband's attention to
the couple next door and said, 'Do you see that couple? How devoted they
are? He kisses her every time they meet. Why don't you do that?'

'I
would love to do that,' replied Diana's husband, 'but the problem
is..........she won't let me.'


2 ) مرا هر روز ببوس

در
یک بعد از ظهر دیانا توجه شوهرش را به زوج همسایه جلب کرد و گفت : آیا اون
زن و شوهر رو می بینی؟ چگونه به هم علاقه مند هستند؟ شوهره هر روز زنه رو
وقتی می بینه می بوسه! تو چرا این کارو نمی کنی؟

شوهر دیانا جواب می
ده : من خیلی دوست دارم این کارو بکنم ، اما یه مسئله ای هست ....... اون
به من اجازه نمی ده این کارو بکنم....


* * * * * * * * * * * * * * * *


3) why women are beautiful

'God,'
inquired Adam, 'Why did you make Eve so beautiful?'

'So you would
love her.'

'But why did you make her so dumb?'

'So she
would love you.'


3 ) چرا زن ها خوشگل هستند؟

آدم از خدا
می پرسه که : چرا حوا رو خوشگل آفریدی؟

خدا جواب میده : چون تو
دوستش داشته باشی ....

آدم میگه : چرا زن ها این قدر کودن هستند؟

خدا
جواب میده : برای اینکه عاشق تو بشند!!!!!


* * * * * * * * * * * *

American: In our country ,
marriage
even takes place with email.

Hindi : In India, it is only with a
female

آمریکایی : در کشور ما ازدواج ها با ایمیل صورت میگیره!!!

هندی
: در هند ، فقط با زن ها ازدواج می کنند!!!


* * * * * * * * * * * *

A lady want to see a tarot reader woman
who’ll predict her future.

- , , , , , , Leady , I’m sorry to inform
you that your husband will die in the near future .

- , , , , , , Don’t
tell me things that I already know , tell me if there would be an
investigation.

یه خانومی میره پیش زن پیش گو تا از آینده اش مطلع
بشه.

- , , , , , , , , , دخترم متاسفم که این خبرو بهت میدم ، شوهرت به زودی
میمیره!!

- , , , , , , , , , خانومه میگه : اینو خودم هم میدونستم ، فقط
بگو گیر میفتم یا نه!!* * * * * * * * * * * * * * * *

Tcher while lecturing , noticed a student sleeping at the
back.

Tcher shouts 2 hs neighbor : “ wake him up!”

Neighbor
yells : “U put him 2 sleep , so U wake him up.”

معلم هنگام درس
دادن متوجه یه دانش آموزی میشه که خوابیده بوده.

معلم به بغل دستیش
میگه : "اونو از خواب بیدار کن"

اونم میگه : "شما اونو خواب کردین
خودتون هم بیدارش کنین"


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Dad : Son, what do you want for your birthday?
Son : Not
much dad, just a radio with a sports car around it.

پدر : پسرم ،
برای روز تولدت چی میخوای؟
پسر : چیز زیادی نمیخوام ، فقط یه رادیو که
اطرافش ماشین اسپورت باشه!!!* * * * * * * * * * * * * * * *

Jack was attending the funeral service of the richest
man in the city.
Beacause he was weeping bitterly, a man asked
sadly, " was the deceases one of the dear relatives? "No" said jack.
"
Then why are you crying?" asked the stranger. " Because I'm not one of
the relatives," answered jack.

جک به مراسم تشییع جنازه
ثروتمندترین مرد شهر رفته بود. چونکه او زارزار می گریست ، مردی با تاثر از
او پرسید. " آیا متوفی از بستگان عزیز شما بود؟"
جک گفت ، " نه "
آن
غریبه پرسید : " پس چرا دارید گریه می کنید؟ "
جک پاسخ داد ، " چون که
یکی از بستگانش نیستم.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


A man bought a canary from a store. He asked the seller, "
Are you sure this bird can sign?
" the seller replied, " it is a
wonderful singer."
A week later , the customer reappeared and said, "
This bird you sold me is lame."
the seller answered, " Well, you
said you wanted a singer not a dancer!"

مردی از یک فروشگاه یک
قناری خرید. او به فروشنده گفت، " آیا مطمئنی که این پرنده می تواند آرواز
بخواند؟" فروشنده پاسخ داد:" آوازخوان جالبی است."
یک هفته بعد مشتری
دوباره اومد و گفت: " این پرنده ای که شما به من فروخته اید شل ( لنگ )
است."
فروشنده پاسخ داد، " خوب شما گفتید یک آوازخوان می خواهید نه یک
رقـــــ ـــاص!"

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

,

چند
تا جوک انگلیسی جوك انگلیسی با ترجمه لغات مشكل مطالب انگلیسی جالب طتز
انگلیسی با ترجمه مرتبط با جوک انگلیسی چند تا جوك انگلیسی خنده دار جك
انگلیسی با معنی جوك انگلیسی با معنی فارسی جك خندار انگلیسی لطیفه انگلیسی
با ترجمه فارسی

A man was praying to god.
مردی داشت دعا
میکرد...

He said, "God?"
او گفت: خدایا
God responded,
"Yes?"
خدا جواب داد: بله
And the Guy said, "Can I ask a question?"
و
مرد پرسید: میتونم یه سوال بپرسم؟
"Go right ahead", God said.
خدا
جواب داد: بفرما
"God, what is a million years to you?"
خدایا،یک
میلیون سال در نظرت چقدره؟
God said, "A million years to me is only a
second."
خدا گفت: یک میلیون سال در نظر من یک ثانیه هست.
The man
wondered.
مرد شگفت زده شد.
Then he asked, "God, what is a million
dollars worth to you?"
بعد پرسید: خدایا یک میلیون دلار در نظرت چقدره؟
God
said, "A million dollars to me is a penny."
خدا جواب داد: یک میلیون
دلار به نظرم یک پنی* است.
So the man said, "God can I have a penny?"
پس
مرد گفت: خدایا ، آیا میتونم یک پنی داشته باشم؟
And God cheerfully
said,
و خدا با خوشروئی گفت،
"Sure!...... .just wait a second."

حتما!.....فقط
یک ثانیه صبر کن.