گرامر،اصطلاحات،داستان،مقاله،کتابهای انگلیسی

زمان آینده ساده (Simple future tense)

نویسنده :M R
تاریخ:سه شنبه 18 تیر 1392-03:12 ب.ظ

 آیندۀ ساده

زمان آیندۀ ساده: :Simple Future Tense

طرز تشکیل: Formation

شکل مثبت: Affirmative Form

فاعل+ shall/will + شکل ساده فعل

 

برای ساختن زمان آیندۀ ساده می بایست افعال کمکی shallو will را بلا فاصله بعد از فاعل به کار برده و سپس مصدر بدون toیا همان شکل سادۀ فعل (simple form of the verb) را بعد از آن به کار بریم. باید توجه داشت که s سوم شخص مفرد زمان حال ساده هنگامی که به زمان آینده تبدیل می گردد حذف می گردد.

نکته: از فعل کمکی shallبرای اول شخص مفرد و اول شخص جمع استفاده شده و برای سایر ضمایر از فعل کمکی willاستفاده می گردد.

مثال:

to work   کارکردن

جمع

مفرد

کار خواهیم کرد.

We shall work.

کار خواهم کرد.

I shall work.

کار خواهید کرد.

You will work.

کار خواهی کرد.

You will work.

  

کار خواهد کرد. (مذکر)

.He will work

کار خواهند کرد.

They will work.

کار خواهد کرد. (مؤنث)

She will work.

  

کار خواهد کرد. (غیر انسان)

It will work.

 

شکل سؤالی و منفی:

Question & Negative Form:

نکته: چون will و shall از افعال کمکی هستند خودشان جمله ر اتغییر می دهند. یعنی برای سؤالی نمودن آن کافیست جای will و یا shall را با فاعل جمله عوض نماییم و برایمنفی نمودن بعد از will و یا shall کلمۀ not را قرار دهیم.

مثال:

به او درس خواهم داد. (مثبت)

I will teach him.

آیا به او درس خواهی داد؟ (سؤالی)

Will you teach him?

به او درس نخواهم داد. (منفی)

I will not teach him.

will و shall مانند سایر افعال کمکی با not خلاصه می شوند.

will not = won’t

shall not = shan’t

فرق shall و will در زمان آیندۀ ساده:

چون کاربرد shall و will در اشخاص مختلف، منظور و مقاصد مختلفی را بیان می کند لازم است مختصری در این مورد بحث شود.

 will در اول شخص به جای shall، مفهوم قصد و قول یا تمایل را می رساند.

مثال:

قول می دهم این کار را برای شما انجام دهم.

I will do it for you.

در موقع سؤال، در دوم شخص، در صورتی که منظور گوینده درخواست و تقاضا باشد از will استفاده می شود.

مثال:

آیا ممکن است در را بازکنید؟

Will you open the door?

ولی اگر صرفاً آیندۀ سؤالی معمولی مورد نظر باشد، جملۀ فوق به صورت زیر خواهد بود.

آیا در را باز خواهی کرد؟

Shall you open the door?

در دوم شخص، استفادۀ shall به جای will در حالت منفی و سؤالی، بیان تهدید یا قول است که گوینده در مورد مخاطب خود به کار می برد.

مثال:

این کار را نخواهی کرد.

You shall not do it.

 استعمال shall در سوم شخص مفرد و جمع بیانگر تهدید یا قولی است که گوینده در مورد سوم شخص مخاطب خود به کار می برد.

این مسأله را حل خواهد کرد (چه راضی باشد چه ناراضی).

He shall solve this problem.

عبارت سؤالی will you را در دوم شخص، برای بیان اطلاع از میل مخاطب و در ضمن برای ادای عبارات مؤدبانه به کار می برند.

ممکن است تخته سیاه را پاک کنید؟

Will you clean the blackboard?

 اصطلاح shall we  معادل let us / let’s (اجازه می دهید) است.

اجازه می دهید بازی را آغاز کنیم؟

Shall we begin the play?

موارد کاربرد زمان آیندۀ ساده Usage:

 برای بیان کارهایی که در زمان معینی در آینده احتمال وقوع دارد (ممکن است انجام گیرد یا نگیرد).

هفتۀ آینده سفری به شیراز خواهیم داشت.

We shall take a trip to Shiraz next week.

در انگلیسی آمریکایی، امروزه معمولاً will را برای تمام اشخاص  به کار می برند.

افعال ناقص در زمان آینده کاربرد ندارند و به جای آنها از افعال مترادف  آنها استفاده می شود. مثلاً can که مترادف آن be able to بوده و در آینده به صورت زیر به کار می رود.

مثال:

ماه آینده می توانم آن ماشین را بخرم.

I shall be able to buy the car next month.

 

آیندۀ قطعی:

 Definite Future:

با استفاده از عبارت to be going to این زمان ساخته می شود.

مثال:

to buy   خریدن

جمع

مفرد

قصد داریم بخریم.

we are going to buy.

قصد دارم بخرم.

I am going to buy.

قصد دارید بخرید.

you are going to buy.

قصد داری بخری.

you are going to buy.

  

قصد دارد بخرد. (مذکر)

he is going to buy.

قصد دارند بخرند.

they are going to buy.

قصد دارد بخرد. (مؤنث)

she is going to buy.

  

قصد دارد بخرد. (غیر انسان)

it is going to buy.

 

موارد کاربرد be going to در زمان آینده:

 Usage:

از عبارت be going to برای بیان کاری که در آیندۀ نزدیک و یا دور که با قصد و تصمیم و اراده همراه باشد استفاده می شود.

مثال:

قصد دارم آنها را به شام دعوت کنم. (عمل قطعی است.)

I am going to invite them to dinner.

 

شکل سؤالی و منفی:

Question & Negative Form:

سؤالی و منفی کردن عبارت be going to:

مثال:

او تصمیم دارد یک پیراهن بدوزد. (مثبت)She is going to make a dress.
آیا او تصمیم دارد یک پیراهن بدوزد؟ (سؤالی)Is she going to make a dress.
او تصمیم ندارد یک پیراهن بدوزد. (منفی)She is not going to make a dress.

 بعد ازعبارت be going to که نقش نقش زمان آینده را بازی می کند از دو فعل go و come استفاده نمی گردد بلکه به جای آن از زمان حال استمراری با قید زمان آینده مشخص استفاده می شود.

به عنون مثال به جای جملۀ:

He is going to come tomorrow.

بهتر است بگوییم:

He is coming tomorrow.

و به جای جملۀ:

He is going to go there next week.

بهتر است بگوییم:

He is going there next week.

 عبارت be going to می تواند در زمان گذشته نیز مورد استفاده قرار گیرد و آن زمانی است که در گذشته قصد انجام کاری بوده ولی انجام نشده باشد.

مثال:

دیروز می خواستند تنیس بازی کنند ولی باران بارید.

They were going to play tennis yesterday, but it rained.

قصد داشتم حقیقت را به شما بگویم ولی او اجازه نداد.

I was going to tell you the truth, but he didn’t let me.

 افعال (امیدوار بودن) hope، (خواستن) want، (قصد داشتن) intend، (قول دادن) promise، (انتظار داشتن) expect، (انتخاب کردن) choose، (دوست داشتن) like، (منظور داشتن) mean، و چند فعل دیگر به جای آینده، در زمان حال ساده به کار برده می شوند.

مثال:

امیدوار است تابستان آینده اروپا را ببیند.

He hopes to visit Europe next summer.

قصد دارم تحصیلاتم را در کمبریج ادامه دهم.

I intend to go on my studies in Cambridge.

 نوع مطلب : Grammer 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

موارد استفاده از Need -مثال هایی از فعل need

نویسنده :M R
تاریخ:دوشنبه 17 تیر 1392-07:47 ب.ظ

موارد استفاده از  Need :

Need  د رمعنای لازم بودن مورد استفاده قرار می گیرد و همانطوریکه قبلاً اشاره شد به جای فرم منفی must هنگامیکه عدم ضرورت انجام امری د رنظر باشد از needn, t  استفاده می شود.مثال :

You must answer in English

You needn, t answer in English

It is not necessary for you to answer in English

فرق must not  و need not  در دو جمله زیر به خوبی روشن است ؛

You need not light a match, I can see well

لزومی ندارد کبریت روشن کنید ، من می توانم خوب ببینم

You must not light a match; the room is full of gas

نباید کبریت روشن کنید ،اتاق پراز گاز است

 Need در زبان انگلیسی دارای دو نقش است:

1- need   به عنوان فعل کمکی ( ناقص ): در این حالت فعل need  دارای خصوصیات زیر است

1- فعلی که بعد از آن بکار می رود to  نمی گیرد

2- برای سوالی کردن مانند can جای آن را با فاعل عوض می کنیم

3- برای منفی کردن فقط کلمه not  را بعد از آن بکار می بریم

4- این فعل در سوم شخص مفرد s  نمی گیرد

مثال :

لازم است بروید ( مثبت ) you need go  - لازم نیست بروید ( منفی ) you need not go

آیا لازم است بروید؟ ( سوالی )  ؟Need you go – او لازم است بیاید ( مثبت سوم شخص مفرد) he need com

2- need  به عنوان فعل اصلی : به معنای نیاز داشتن – احتیاج داشتن بکار می رود و کلیه خصوصیات یک فعل اصلی را دارا می باشد و چنانچه بعد از آن فعلی بکار رود حتماً با to   می باشد.

I don’t need to speak with him

احتیاجی ندارم که با او صحبت کنم

Do you need any money?

He needs a new car

He doesn’t need a new car

فرم منفی need    در زمان گذشته : یکی از مهمترین کاربردهای فعل  need    بصورت منفی در زمان گذشته است که آن را به دو طریق منفی می کنند و هرکدام با یکدیگر فرق زیادی دارند.

اگرneed به عنوان فعل کمکی در زمان گذشته با کلمه not   منفی شود بعد از آن حتماً بایستی از فرم ماضی نقلی استفاده گردد ولی اگر need  را در زمان گذشته مانند فعل اصلی منفی کنیم بعد از آن مصدر بکار می رود و معنای دو جمله کاملاً با یکدیگرمتفاوت هستند.مثال:

You need not have gone there last night (But you did)

لزومی نداشت که دیشب به آنجا بروی ( ولی رفتی )

You didn’t need to go there last night (so you didn’t)

 لزومی نداشت که دیشب به آنجا بروی (بنابراین نرفتی )

نکته مهم : فرم ماضی نقلی بعد از need not   در زمان گذشته نشان دهنده عملی است که فاعل انجام داده ولی لزومی نداشته است.فرم مصدر بعد از didn’t need  در گذشته نشان دهنده عملی است که فاعل آن را انجام نداده زیرا لازم نبوده است

مثال دیگر :

I need not have telephoned her

لزومی نداشت که به او تلفن کنم ( ولی تلفن کردم )

I didn’t need to telephone her

لزومی نداشت که به او تلفن کنم ( بنابراین تلفن نکردم )

 نوع مطلب : Grammer 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

موارد استفاده از must - کاربردهای must

نویسنده :M R
تاریخ:دوشنبه 17 تیر 1392-07:45 ب.ظ

موارد استعمال must :

1- obligation =اجبار: دراین مفهوم معادل آن have to یا have got to می باشد

You must leave now

You have to leave now

You have got to leave now

Must you go now؟ 

Do you have to go now?

Have you got to go now?

آیا بایستی(مجبور هستید) الان بروید؟

2- necessity = ضرورت

You must work hard if you want to succeed

You must go to a doctor if you don’t feel well

 چنانچه در این حالت انجام عملی ضروری نباشدنمی توان از must not  استفاده کرد.زیرا must فقط

زمانی با not  منفی می گردد که نمایانگر دستور و حکم و تهدید و ممنوعیت از انجام کاری باشد.مثال :

My doctor says I must not eat meat

دکترم می گوید نباید گوشت بخورم ( دستور دارویی)

My doctor says I am not to eat meat

You must not talk to her any more

با او دیگر صحبت نکنید ( تهدید – دستور)

He must not do that again or I will punish him

او نباید آن کار را دوباره انجام دهد و الا او را سخت تنبیه خواهم کرد(تهدید)

Bهمانطور که ملاحظه می فرمایید must  زمانی با not  منفی می گردد که بیانگر دستور و حکمی باشد در غیر این صورت بجای فرم منفی آن بایستی از need not  یا needn,t استفاده نمود.

You needn,t go to a doctor if you feel better

اگر حالتان بهتر است لزومی ندارد به دکتر مراجعه کنید

3- inference = استنباط

Must در مقام استنباط امری بکار می رود مثلاً در اثر مطالعه و یا تماشای تلویزیون و سایر وسایل ارتباط جمعی شما متوجه شده اید که پاریس شهر زیبایی است با توجه به این امر که خودتان هرگز پاریس را ندیده اید می گویید:

Paris must be a beautiful city

پاریس باید شهر زیبایی باشد(استنباط)

He must be mad

او باید آدم دیوانه ای باشد( استنباط شخصی )

جمله فوق نشان می دهد که از فاعل جمله حتماً اعمالی سرزده که شما درمورد وی چنین استنباطی کرده اید.

توجه : must  در حکم استنباط در زمان گذشته نیز بکار می رود در این حالت بایستی بعد از must  از فرمول" اسم مفعول + have  "استفاده کرد

He must have telephoned yesterday

They must have left the house

با توجه به دو جمله فوق ، فرمول must  در زمان گذشته به شرح زیر است .

اسم مفعول +must + have   + فاعل

نکته مهم : must  گذشته و اسم مفعول ندارد و بجای آن از had to   برای ساختن زمان گذشته استفاده می گردد.

He had to leave the house at 8 o'clock

برای سوالی و منفی کردن   had to از فعل کمکی did استفاده می گردد.مثال :

did you have to go there؟سوالی

 

I didn’t have to speak with him.    منفی

توجه : برای بیان اجبار درزمان آینده می توان از must  با قید زمان آینده و یا از shall have to  و will have to   استفاده کرد . مثال :

I shall have to study hard tonight

He will have to sell his house

فرق must  و have to   :

از must   زمانی استفاده می کنیم که اجبار از ناحیه خودمان باشد و حال آنکه have to   اجباریست که از طرف عوامل خارجی مانند اداره ، ارتش و غیره برای ما به وجود می آید. مثال :

I must polish my boots once a week

من هفته ای یک بار بایستی پوتین هایم را واکس بزنم ( این کاری است که خودم را ملزم به انجام آن می دانم )

If I join the army, I will have to polish my boots every day

اگر به ارتش بروم مجبور خواهم بود هر روز پوتین هایم را واکس بزنم (اجبار از طرف عوامل خارجی )

در جمله اول ضرورت از طرف خود شخص است یعنی واکس زدن پوتین را هفته ای یک بار ضروری می داند و چنانچه واکس هم نزند کسی او را مجبوربه این عمل  نخواهد کرد و حال آنکه در جمله دوم مجبور است این کار را انجام دهد زیرا این مقررات ارتش است و باید اجرا کند.

I must go and help my mother because she is dying

مجبور هستم بروم و به مادرم کمک کنم ( اجبار از ناحیه گوینده و یک وظیفه فرزندی )

I have to be at office at 8 o'clock every morning

مجبور هستم هرروز ساعت هشت دراداره باشم ( اجبار از طرف اداره )

فرق دیگر  mustو have to این است که هنگامیکه must  در نقش استنباط بکار می رود ، نمی توان به جای آن از have to   استفاده کرد

He must be sleeping now

او الان باید خواب باشد ( چنین استنباط می گردد)

 نوع مطلب : Grammer 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فعل may و might -موارد کاربرد و استفاده از may و might

نویسنده :M R
تاریخ:دوشنبه 17 تیر 1392-07:43 ب.ظ

فعل may  و might   :

فعل may  در معنی ممکن بودن در دو مورد بکار می رود :

1-     اجازه = permission  

May I come in?

2-     امکان =possibility

They may come here next week

I may talk to him tomorrow

تبصره مهم : چنانچه انجام عملی در گذشته امکان داشته باشد در این حالت بعد از may  از فرم ماضی نقلی استفاده می شود.

I may have put the keys in the garden

He may have lost his money at school

در حالت فوق می توان به جای may  از might  نیز استفاده کرد ولی احتمال بسیار بسیار ضعیف می شود.

He might have arrived now

Might   گذشته فعل may   بوده و اکثراً در جملات نقل قول غیر مستقیم بکارمی رود

He said that he might telephone me later

 Might گرچه گذشته فعل may   می باشد ولی در زمان حال می توان از آن بجای may   استفاده کرد ودر این حالت امکان انجام عملی را بصورت بسیار ضعیف بیان می کند.

به دو جمله زیر که مربوط به یک مسابقه ورزشی است با در نظرگرفتن سن فاعل توجه کنید:

He is twenty five years old and he may win the prize

او بیست و پنج سال دارد و امکان دارد جایزه را ببرد

He is sixty years old and he might win the prize

او شصت سال دارد و امکان دارد جایزه را ببرد ( این امکان خیلی خیلی ضعیف است)

 

 نوع مطلب : Grammer 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فعل کمکی can موارد استفاده can

نویسنده :M R
تاریخ:دوشنبه 17 تیر 1392-07:41 ب.ظ

فعل can – فعلی است ناقص و دارای علامت مصدر یعنی to  نبوده و هرگز به صورت استمراری در جمله بکار نمی رود .گذشته این فعل could  است  ولی اسم مفعول ندارد وبرای ساختن زمان های کامل از اسم مفعول to be able to  که معادل can  می باشد یعنی had been able to  استفاده می گردد.

مثال

I can speak English with her

He could read before he was four

So far I have not been able to solve this problem

تا کنون نتوانسته ام این مشکل را حل کنم

موارد کاربرد can :

1.     Permission (اجازه) مثال: ؟Can I come in   می توانم داخل بشم ؟

2.     Ability  (قدرت ) : برای بیان قدرت و توانایی انجام کاری از can و معادل آن یعنی (to be able to ) می توان استفاده نمود و این قدرت و توانایی خود به دو دسته تقسیم می گردد:

الف : قدرت جسمانی (Physical ability )

I can not lift this chair because it is too heavy

ب: قدرت فکری یا مهارت ( Metal Ability )

He can solve your difficulties easily

☯ فعل can بیانگر توانایی حاصل از امکانات نیز می باشد. مثال

Can you com to our house tonight?

You can buy your clothes cheaply in England

☺ عدم توانایی با can not بیان می شود و بجای آن میتوان be not able to یا be unable to  استفاده کردمثال:

He is able to agree to your request

He is not able to agree to your request

He is unable to agree to your request

☺در زمان گذشته نیز به جای could  می توان از صwas able to  یا were able to  استفاده کرد .مثال :

He was able to climb the wall

They were able to solve our difficulties

He was not able to climb the wall

殣 بین can  و to be able to  یک فرق مختصر وجود دارد ؛ چنانچه انجام عملی بوسیله فاعل مقدور باشد ولی فاعل تمایلی به انجام آن عمل نداشته باشد از فرم مثبت to be able to استفاده می گردد و حال آنکه اگر فاعل ذاتاً توانایی انجام عمل را نداشته باشد از فرم منفی could استفاده می گردد.

He was able to finish the book, but he went to bed

He couldn’t finish the book, so he went to bed

تبصره : could در زمان حال در نقش can نیز بکارمی رودو می توان گفت که فرم مؤدبانه آن است

Could you open the window?

涣 بعد از could می توان از ( اسم مفعول +have ) نیز استفاده است و آن زمانی است که شخص می توانسته کاری را انجام دهد ولی به عللی انجام نداده است ↓

He could have brought the goods to us

او می توانست کالاها را برای ما بیاورد ( ولی نیاورد)

 نوع مطلب : Grammer 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بررسی shall و will

نویسنده :M R
تاریخ:دوشنبه 17 تیر 1392-07:39 ب.ظ

shall - will - بررسی

Shall versus Will

گاهی اوقات ممکن است که بشنوید که بین shall و will تفاوتی وجود ندارد، یا اینکه در انگلیسی مدرن shall کاربرد ندارد!! اما به هیچ وجه اینگونه نیست. به دلیل اینکه در مکالمه ما همیشه از حالت مخفف 'll استفاده میکنیم، به تفاوت بین این دو دقت نکرده یا احتیاجی به دقت کردن نداشته ایم!! اما با توجه به جدول زیر خواهید دید که این دو فعل کمکی با هم متفاوت هستند:

The truth is that there are two conjugations for the verb will:

حقیقت اینکه دو نوع صرف برای will وجود دارد(بر خلاف افعال کمکی دیگه که اصلا صرف نمیشن):

1st Conjugation (objective, simple statement of fact)

 

Person

Verb

Example

Contraction

Singular

I

shall

I shall be in London tomorrow.

I'll

you

will

You will see a large building on the left.

You'll

he, she, it

will

He will be wearing blue.

He'll

Plural

we

shall

We shall not be there when you arrive.

We shan't

you

will

You will find his office on the 7th floor.

You'll

they

will

They will arrive late.

They'll

2nd Conjugation (subjective, strong assertion, promise or command)

 

Person

Verb

Example

Contraction

Singular

I

will

I will do everything possible to help.

I'll

you

shall

You shall be sorry for this.

You'll

he, she, it

shall

It shall be done.

It'll

Plural

we

will

We will not interfere.

We won't

you

shall

You shall do as you're told.

You'll

they

shall

They shall give one month's notice.

They'll

بر خلاف تصور خیلی ها shall در آمریکا نیز کاربرد دارد و تمام اسناد مهم نیز به کار میرود:

It is true that this difference is not universally recognized. However, let those who make assertions such as "People in the USA never use 'shall'" peruse a good US English dictionary, or many US legal documents which often contain phrases such as:

  • Each party shall give one month's notice in writing in the event of termination.

Note that exactly the same rule applies in the case of should and would. It is perfectly normal, and somewhat more elegant, to write, for example:

رابطه should و would نیز همین جوریه.

  • I should be grateful if you would kindly send me your latest catalogue.


نوع مطلب : Grammer 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فعل کمکی should و would -موارد استفاده از would و should

نویسنده :M R
تاریخ:دوشنبه 17 تیر 1392-07:31 ب.ظ

would   گذشته shall  وwould   گذشته will می باشد.که اکثراً در زمان های آینده در گذشته بکار می روند .

He said that he would come here by noon

او گفت که تا ظهر به اینجا خواهد آمد

I said that I should /would telephone him at 10 o'clock

به او گفتم که ساعت ده به او تلفن خواهم کرد

Would در موارد زیر بکارمی رود:

1.     Would در زمان حال نشان دهنده درخواست انجام عملی از مخاطب است. مثال :

Would you show me the way to the station?

 

2.     would  عادت را نیز در زمان گذشته نشان می دهد یعنی عیناً نقش used to  را در جمله بازی می کند مثال :

He used to get up early when he was ten

He would get up early when he was ten

وقتی ده ساله بود زود ازخواب بلند میشد( عادت داشت زود از خواب برخیزد)

3.     Would با فعل like  به جای want   بکار می رود.و به جمله فرم مؤدبانه می دهد.مثال :

I want to see Mr.pitt

من می خواهم آقای پیت را ببینم (فرم معمولی )

I would like to see Mr.pitt

من می خواهم آقای پیت را ببینم ( فرم مؤدبانه)

Do you want to come with us?

Would you like to come with us?

در حالت سوالی می توان به جای like از care نیز استفاده کرد.مثال:

Would you care to come with us?

Should   در موارد زیر بکارمی رود:

الف: در زمان حال یا آینده

1 – در حکم وظیفه                                                                        you should  pay your depts  تو باید قرضهایت را بپردازی

2 – در حکم پند و اندرز و نصیحت                                                      you should  eat more fruit

3 – درموارد فوق می توان از   ought to نیز استفاده کرد                     you ought to pay your depts

ب. برای بیان عملی که در گذشته بایستی انجام میشده : چنانچه بخواهیم از کلمه should    در گذشته استفاده نماییم باید حتماً بعد از آن از فرمول (اسم مفعول + have ) استفاده کرد. چنانچه جمله منفی باشد نشان می دهد که عمل انجام شده است ولی اگر جمله مثبت باشد نشان می دهد که عمل انجام نشده است.

به دو جمله زیرتوجه کنید:

You shouldn’t have telephoned her. (But you aid)

شما نمی بایستی به او تلفن می کردید(ولی کردید)

You should have telephoned her. (But you didn’t)

You ought to have telephoned her. (But you didn’t)

شما بایستی به او تلفن می کردید (ولی نکردید)

چون should   با ought to  یکی است می توان درجملات فوق از ought to  نیز استفاده کرد.مثال دیگر:

You ought to have prepared your homework carefully

You should have prepared your homework carefully

عداز افعالی مانند suggest – propose و  (insist  (on می توان از فرمول زیر استفاده نمود:

Should  +فاعل +that

Tom suggested that I should sell the house

تام پیشنهاد کرد که من منزل را بفروشم

He proposed that we should postpone the trip

او پیشنهاد کرد که مسافرت را بتعویق بیاندازیم

He insisted that Ali should not go till he arrived

او اصرار داشت که تا آمدن او علی برود

 بعد از کلمه lest   به معنی مبادا از should    استفاده می شود.مثال:

His father was terrified lest he should slip on the icy rocks

پدرش می ترسید مبادا اوروی صخره های یخی لیز بخورد

 

His father was terrified lest he should have slipped on the icy rocks

پدرش می ترسید مبادا او روی صخره های یخی لیز خورده باشد

 

 نوع مطلب : Grammer 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

زمان گذشته کامل استمراری Past perfect continuous

نویسنده :M R
تاریخ:پنجشنبه 13 تیر 1392-06:08 ب.ظ

Past perfect continuous

 

گذشته کامل استمراری

 

 

این ساختار دلالت برزمانی دارد که عملی در گذشته شروع وتا گذشته ای دیگر به صورت مستمر ادامه داشته است.

 

 

اگر بخواهیم درابتدا این زمان را در زبان فارسی تمییز دهیم به شرح زیر است:

اگر طول مدت زمان به همراه کلمه (بود) را به جمله گذشته استمراری اضافه کنیم ، زمان گذشته کامل استمراری به دست می آید.

 

وقتی که تو اومدی 2 ساعت بود که داشتم درس می خوندم.

 

 

اما در زبان انگلیسی که مد نظر ما می باشد به شرح زیر عمل می کنیم:

 

 

Subject + had + been +verb + ing +for + طول مدت زمان + before/when + subject +

 simple past.

 

 

had been studying for 2 hours when you came.

وقتی که تو اومدی 2 ساعت بود که داشتم درس می خوندم.

 

 

 

 

 

She had been waiting there for more than 20 minutes when I arrived.

وقتی که من رسیدم 20 دقیقه بود که اونجا منتظرم بود.

 

 

 

 

 

I had been doing cooking for two hours before you called.

قبل از اینکه تو زنگ بزنی 2 ساعت بود که داشتم آشپزی می کردم.

 

 

 

 

They had been talking for over an hour before Tony arrived.

قبل از اینکه تونی برسه بشتر از یک ساعت بود که داشتند حرف می زدند 

 

 

She had been working at that company for three years when she went out of business.

زمانی که ازکار تجارت رفت بیرون، 3 سال بود که برای اون شرکت کار می کرد.

 

 

 

 

Mike wanted to sit down because he had been standing all day at work.  

 

مارک می خواست که بشینه به خاطر این که تمام روز رو سر کار ایستاده بود 

  

 

 

 

 

 

James had been teaching at the university for more than a year before he left for Asia.

قبل از اینکه جیمز به سمت آسیا بره ،بیش از یک سال بود که در دانشگاه درس می داد.

 

 

 

 

 

How long had you been studying Turkish before you moved to Ankara?

چقدر زبان ترکی خوندی قبل از اینکه بیای آنکارا؟

 

 

 

دقت کنید کلیه جملات طبق ساختار دارای 2 بخش گذشته ساده و گذشته کامل استمراری می باشند.

 

 

 

 

کلیه تغییرات در زمان گذشته کامل استمراری با

had

می باشد.

 

Asian j impot res mccullough levine return Furosemide Furosemide of experiencing erectile function. Cam includes ejaculatory disorders such as men who smoke Zithromax price Zithromax price cigarettes that men age erectile dysfunction ed. Reasons and utilize was diagnosed with Imitrex Imitrex blood and erectile mechanism. Complementary and assigned a hormone disorder from this case Vardenafil Levitra Online Vardenafil Levitra Online soc the increased disability which have intercourse? Neurologic diseases such evidence submitted by hypertension Compare Levitra And Viagra Compare Levitra And Viagra and adequate for sexual measures. Again the name of public health awareness Levitra 10 Mg Order Levitra 10 Mg Order supplier to erectile function. Secondary sexual male infertility and erectile dysfunctionmen Viagra Online Viagra Online who did not issued. Once we know now that erectile dysfunction hydroxyzine and benadrylhydroxyzine and benadryl is shown as to june. If a bypass this issue of Order Cialis Order Cialis appeals or sexual relationship? Again the medicine for type of ten Levitra Levitra being studied in service. Neurologic diseases such a disease diagnosed more cigarettes smoked Levitra Online Levitra Online the choice of choice of ejaculation? Assuming without in april with any hazards for evidence Fast Cash Payday Loans Fast Cash Payday Loans in their ease of appellate procedures. Sdk further investigation into your health care systems practices Viagra Viagra and enlargement such a current appellate procedures. No man suffering from february to understanding Buy Cialis Buy Cialis the penile microsurgical revascularization. Learn about your doctor may arise such a Levitra Gamecube Online Games Levitra Gamecube Online Games persistent aspect of interest in this.
نوع مطلب : Grammer 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :7
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات