گرامر و اصطلاحات زبان انگلیسی با سلام خدمت بازدیدکنندگان محترم در این وب قصد داریم تا با ارائه مطالب انگلیسی از جمله گرامر ، اصطلاحات انگلیسی ، داستانهای انگلیسی و... به تقویت زبان شما بپردازیم ، لطفا نظرات خود را برای ارتقای این وب عنوان کنید ، دوستانی که درخواست تبادل لینک دارند ، لینک ما را در وبشون قرار بدهند و فقط در قسمت ارسال پیوند روزانه لینک خود را ارسال کنند تا در اسرع وقت لینکشان تایید شود . با تشکر http://englishgrammer.mihanblog.com 2020-10-01T04:07:44+01:00 text/html 2016-07-25T15:58:14+01:00 englishgrammer.mihanblog.com M R ظروف کریستال فوق العاده چشم نواز WonderFul crystal http://englishgrammer.mihanblog.com/post/175 <a href="http://phonixrado.com" target="" title=""><img src="http://phonixrado.com/fa/wp-content/uploads/2015/09/PB-101.jpg"> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://phonixrado.com/fa/wp-content/uploads/2015/09/dd2.jpg"></div><div><br></div></a><div><a href="http://phonixrado.com" target="" title=""></a><a href="http://phonixrado.com" target="_blank" title=""><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>برای دیدن عکسهای فوق العاده زیبا از کریستالهای فونیکس و اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید .</b></font></div></a></div><div><a href="http://phonixrado.com" target="_blank" title=""><div></div></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2016-07-02T18:42:17+01:00 englishgrammer.mihanblog.com M R داستان انگلیسی: کفش دوز http://englishgrammer.mihanblog.com/post/174 <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">داستان انگلیسی: کفش دوز</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">English Story : Shoemaker.</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">.</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">One of Harry's feet was bigger than the other. “I can never find boots and shoes for my feet,” he said to his friend Dick.</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">یکی از پاهای هری از آن یکی بزرگتر بود. او به یکی از دوستانش بنام دیک گفت : من اصلا نمی توانم کفشی با پوتینی اندازه پایم پیدا کنم.&nbsp;</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">.</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">“Why don't you go to a shoemaker?” Dick said. “A good one can make you the right shoes.”</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">دیک گفت : چرا پیش یک کفش‌دوز نمی‌روی؟ یک کفش دوز خوب کفشی اندازه پاهایت می دوزد.&nbsp;</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">.</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">“I've never been to a shoemaker,” Harry said. “Aren't they very expensive?”</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">هری گفت : من تا به حال به کفش دوز مراجعه نکرده‌ام. خیلی گران نمی گیرد؟&nbsp;</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">.</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">“No,” Dick said, “some of them aren't. There's a good one in our village, and he's quite cheap. Here's his address.” He wrote something on a piece of paper and gave it to Harry.</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">دیک گفت : نه. بعضی از آنها گران نمی گیرند. یک کفش دوز خوب و نسبتا ارزان در روستای ما هست. این هم آدرس اوست. دیک یک چیزهایی روی کاغذ نوشت و به هری داد.</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">.</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">Harry went to the shoemaker in Dick's village a few days later, and the shoemaker made him some shoes.</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">چند روز بعد هری به کفش دوزی روستای دیک رفت و کفشی برای او دوخت</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">.</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">Harry went to the shop again a week later and looked at the shoes. Then he said to the shoemaker angrily, “You're a silly man! I said, “Make one shoe bigger than the other,” but you've made one smaller than the other!”&nbsp;</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">هفته بعد هری دوباره به مغازه رفت و به کفشهایش نگاه کرد. بعد با عصبانیت به کفش دوز گفت : تو احمقی! من گفتم : کفشی بدوز که یک لنگه‌اش بزرگتر از دیگری باشد اما تو یکی را کوچکتر از دیگری دوختی.&nbsp;</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">.</span> text/html 2013-07-22T13:49:23+01:00 englishgrammer.mihanblog.com M R جک های باحال و cool انگلیسی با ترجمه فارسی + JOKE SMS http://englishgrammer.mihanblog.com/post/169 <div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);">Mr.Bean Science</span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">.</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">I was stuck in ELEVATOR for 3 hrs</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">Due to</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">electric failure</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">Mr.Bean:</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">Ya me too</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">I was stuck on ESCALATOR</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">for 5 hrs</span></div></font></span><div style="direction: ltr;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">جک مستربین</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">از زمانی که برق رفت من تو آسانسور 3 ساعت</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">گیرکردم.</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">.</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">مستربین:</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">من هم همین طور!!</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">من 5 ساعت رو پله برقی</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">گیرکردم.</span></div></font></span><div style="direction: ltr;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</span></div></font><div style="direction: ltr;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">(husband</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">&amp; Wife )</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">husband: Will U marry , after I die.</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">Wife : No I</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">will live with my sister.</span></div></font></span><div style="direction: ltr;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">Wife : Will U marry , after I die.</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">husband:</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">No I will also live with your sister</span></div></font></span><div style="direction: ltr;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">( زن و شوهر )شوهر : بعد از</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">این که من بمیرم آیا ازدواج می کنی؟</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">زن : نه من با خواهرم زندگی می</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">کنم...</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">زن : بعد از مرگ من تو ازدواج خواهی کرد؟</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">شوهر : نه من هم با</span></div></font></span><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);">خواهرت , زندگی می کنم.</span></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;"><br></span></div><div><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma" style="text-align: right;"><div style="text-align: left; direction: ltr;"><br></div></font><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Future plans of</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">childrens:</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Teacher asks children, what do u wish 2 do in future?</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Adnan:</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">I want 2 b a pilot.</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Wakeel: I want 2 b a doctor.</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Bina: I want 2 b</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">a good mother.</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Shariq : I want 2 help Bina.</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">شغل آینده بچه</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">ها:</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">معلم از دانش آموزان پرسید که می خواهید در آینده چکاره شوید؟</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">ادنان</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">: من می خواهم خلبان بشم.</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">واکیل : من میخوام دکتر بشم.</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">بینا : من می</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">خوام مادری خوب بشم.</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">شریک : من میخوام به بینا کمک کنم.</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">An Aeroplane asks a Rocket</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">An</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Aeroplane asks a Rocket</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">How is that you can fly so fast?</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">The</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Rocket replies you will know the pain</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">when they put fire at your</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">back!</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">سوال هواپیما از موشک :</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">یه هواپیما از یه موشک می پرسه که :</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">چطوری</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">می تونی این قدر سریع پرواز کنی؟</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">موشک جواب میده : اگه تو , پشتت آتیش</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">میزاشتن میدونستی که چقدر درد داره....</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma" style="text-align: right;"><div style="text-align: left; direction: ltr;">* * * * * * * * * * * * * * * *</div></font><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Difference b/w secretary &amp; private</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">secretary</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Q: What is the difference b/w secretary &amp; private</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">secretary?</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Ans:</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Secretary says GOOD MORNING SIR</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">&amp;</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Private</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">secretary says ITS MORNING SIR</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">تفاوت منشی و منشی خیلی خوب</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">سوال</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">: اگه گفتی تفاوت منشی و منشی خیلی خوب چیه ؟</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">جواب:</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">منشی میگه : صبح</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">بخیر رئیس..</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">&amp;</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">منشی خیلی خوب میگه : صبح شده رئیس!!!</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma" style="text-align: right;"><div style="text-align: left; direction: ltr;">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</div></font><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Hi i am marrying next</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">week ( Funny sms )</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Hi i am marrying next week</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">there will be a</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">small party and</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">only few persons will be invited</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Hey don’t bring</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">any gift</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">just bring SOMEONE to marry me.</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">سلام من هفته ی دیگه</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">ازدواج می کنم!!! ( اس ام اس خنده دار )</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">سلام من هفته ی دیگه ازدواج می</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">کنم.</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">یه جشن کوچیک هم میگیریم.</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">تعداد کمی هم دعوت کردم.</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">با خودت</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">هدیه ای نیاری!!!</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">فقط یه نفر رو بیار باهاش ازدواج کنم.</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma" style="text-align: right;"><div style="text-align: left; direction: ltr;">** * * * * * * * * * * * * * * *</div></font><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Marriage is like a</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">public toilet</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Those waiting outside are desperate to get in</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">&amp;</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Those</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">inside are desperate to come</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma" style="text-align: right;"><div style="text-align: left; direction: ltr;">ازدواج مثل توالت عمومی میمونه!!</div></font><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">بیرون</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">هر دو تا باشی دوست داری واردش بشی!!!</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma" style="text-align: right;"><div style="text-align: left; direction: ltr;">&amp;</div></font><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">واردشون که شدی</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">دوست داری هر چه سریعتر از اون خارج بشی!!!!</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma" style="text-align: right;"><div style="text-align: left; direction: ltr;">* * * * * * * * * * * * *</div></font><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">HUSBAND and WIFE are like 2 tyres of a</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">vehicle</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma" style="text-align: right;"><div style="text-align: left; direction: ltr;">If 1 punctures, the vehicle can’t move further</div></font><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">M0ral:</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">always</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Keep a SPARE TYRE</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma" style="text-align: right;"><div style="text-align: left; direction: ltr;">,</div></font><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">زن و شوهر مثل دو تایر از یه وسیله ی</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">نقلیه هستند.</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma" style="text-align: right;"><div style="text-align: left; direction: ltr;">اگر یکیشون پنچر بشه اون وسیله دیگه حرکت نمی کنه</div></font><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">نتیجه</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">اخلاقی :</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">همیشه یه لاستیک زاپاس همراه داشته باش!!!!!</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma" style="text-align: right;"><div style="text-align: left; direction: ltr;">* * * * * * * * * * * * * * * * * * *</div></font><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">TEACHER:</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">what is the</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">different between</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">problem and challenge????</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">STUDENT:3boys+1girl=problem</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">1boy+3girls=challenge..</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma" style="text-align: right;"><div style="text-align: left; direction: ltr;">,</div></font><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">معلم</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">:</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma" style="text-align: right;"><div style="text-align: left; direction: ltr;">فرق بین مشکل و رقابت کردن چیه؟</div></font><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma" style="text-align: right;"><div style="text-align: left; direction: ltr;">دانش آموز :</div></font><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">3 پسر</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">+ 1 دختر = مشکل</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma" style="text-align: right;"><div style="text-align: left; direction: ltr;">1 پسر + 3 دختر = رقابت.......</div></font><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma" style="text-align: right;"><div style="text-align: left; direction: ltr;">* * * * * * * * * * * * * * * * * *</div></font><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">1: Look a thief has entered</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">our kitchen</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">and he is eating the cake I made.</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">2: Whom should I</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">call now,</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">Police or Ambulance?</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">اولی : بیا نگاه کن یه دزد وارد</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">آشپزخونه شده و داره کیکی که پخته بودم رو میخوره!!!</div></font></span><div style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; direction: ltr;"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">دومی : خوب</div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: left; direction: ltr;">باید پلیس رو صدا کنم یا آمبولانسو!!!!</div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><br></div></font></span></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;">...................................</span></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="text-align: right;"><br></span></div><div style="direction: ltr;">برای دیدن بقیه جکها روی ادامه مطلب کلیک کن و Don't Forget Comment......</div></font> text/html 2013-07-22T13:40:26+01:00 englishgrammer.mihanblog.com M R ایا میدانستید به زبان انگیسی با ترجمه فارسی Did you know http://englishgrammer.mihanblog.com/post/168 <p align="center" dir="ltr" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Did you know the most commonly used letter in the alphabet is E.</font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آیا می دانستید که حرف E در الفبا بیشتر استفاده شده است.</font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="ltr" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Did you know the least used letter in the alphabet is Q.</font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آیا می دانستید که کمترین حرف استفاده شده در الفبا Q است.</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://englishgrammer.mihanblog.com" target="_blank" title=""></a></p><p align="center" dir="ltr" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Did you know the 3 most common languages in the world are Mandarin Chinese, Spanish and English.</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آیا می دانستید که 3 زبان معمول در جهان زبان چینی قدیمی، اسپانیایی و انگلیسی است.</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="ltr" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Did you know skiing is the only word with double i.</font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آیا می دانستید که کلمه skiing تنها کلمه با دو i است.</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="ltr" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Did you know dreamt is the only word that ends in mt.</font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آیا می دانستید که کلمه dreamt تنها کلمه ای است که به mt ختم می شود.</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="ltr" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Did you know the names of all continents both start and end with the same letter.</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آیا می دانستید که اسم تمامی قاره ها با یک حرف شروع و تمام می شود.</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="ltr" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Did you know the first letters of the months July through to November spell JASON.</font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آیا می دانستید که حروف اولیه ماه ها از جولای تا نوامبر کلمه JASON را تشکیل می دهد.</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="ltr" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Did you know if you try to say the alphabet without moving your lips or tongue every letter will sound the same.</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آیا می دانستید که اگر سعی در گفتن حروف الفبا بدون تکان دادن لب ها و زبان داشتید تمام حروف یک صدا دارند.</font></p> text/html 2013-07-22T13:38:57+01:00 englishgrammer.mihanblog.com M R جملات زیبای انگلیسی در مورد عشق LOVE SMS با ترجمه فارسی http://englishgrammer.mihanblog.com/post/167 <p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">Love is Pure</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">Love is Sure</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">Love is sweet poison</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">that Doctors can’t cure</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">عشق یعنی پاکی</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">عشق یعنی اطمینان</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">عشق یه زهر شیرینه</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 204);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: medium;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 255);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 153);">*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">There are 3 steps to happiness:</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">1. you, 2. me, 3. our hearts, 4. eternity</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">سه گام برای رسیدن به شادی وجود داره :</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">۱- تو&nbsp;&nbsp; ۲- من&nbsp;&nbsp; ۳- قلبامون….و بعد ابدیت!</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;اس ام اس عاشقانه بسیار زیبا اس ام اس مهر ماه 89 اس ام اس زیبای انگلیسی اس ام اس جدید</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 204);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: medium;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 255);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 153);">*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">greatest words : I dun wana los U</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">pleasant words : I care for U</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">sweet words : I admire U</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">wonderful words : miss U</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">most important word : YOU</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">5 تا از بزرگترین کلمات : من نمیخوام از دستت بدم.</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">۴ تا از دوست داشتنی ترین کلمات : تو برام مهم هستی.</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">۳ تا کلمه ی شیرین : تورو تحسین میکنم.</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">۲ تا کلمه ی شگفت انگیز : دلتنگت هستم.</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">۱ کلمه که از همه مهمتره : “تو”</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 204);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: medium;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 255);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 153);">*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">I love my EYES when u look into them</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">I love my NAME when u say it</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">I love my HEART when u love it</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">I love my LIFE when u are in it</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم،</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی،</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی،</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی . . .</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">-------------</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">The words are easy when the language is LOVE</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">See</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">I love the y</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">i love the o</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">i love the u</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">put them together</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">وقتی زبانمون زبان عشق باشه کلمات خیلی ساده میشن!</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">نگاه کن؛</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">من Y رو دوست دارم</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">من O رو دوست دارم</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">من U رو دوست دارم!</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">حالا اینارو بزار کنار هم . . .</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">--------------</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">Falling in love is when she falls asleep in your</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">arms and wakes up in your dreams</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">عاشق شدن یعنی وقتی که اون توی آغوشت</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">خوابش میبره و بعد توی رویاهات بیدار میشه . . .</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">Knock! Knock! May I Come Into Ur World?</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">I Bring No Flowers, No Gifts But Wishes</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">To Keep U Fresh, Prayers To Keep U</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">Healthy &amp; Love To Keep U Smiling</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">تق! تق! اجازه هست پا به دنیای تو بزارم؟ من با خودم گل نمیارم،</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">با خودم هدیه هم نمیارم اما یه عالمه آرزو با خودم میارم که تورو همیشه تر و تازه نگه داره،</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">با خدم کلی دعا میارم برای سلامتی تو، و با خودم عشق میارم تا کاری کنم تو همیشه لبخند بزنی . . .</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#333333"><span style="font-size: 12px;">-------------------</span></font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">Find arms that will hold u at ur weakest,</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">eyes that will c u at ur ugliest</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">heart that will luv at ur worst,</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">if u hv found it, u’ve found luv</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">دستایی رو پیدا کن که در ضعیف ترین حالتت نگهت دارن،</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">چشمایی که در زشت ترین حالتت نگاهت کنن</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">قلبی رو که وقتی توی بد ترین حالت هستی دوست داشته باشه؛</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">اگر تونستی اینارو پیدا کنی بدون که عشق رو پیدا کردی . . .</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 204);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: medium;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 255);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 153);">*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">The essential sadness is to go through life without loving</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">But it would be almost equally sad to leave this world without ever telling</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">those you love</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">بد ترین غم اینه که وارد زندگی بشی که توش عشق وجود نداشته باشه</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">تقریبا مثل این میمونه که این دنیا رو ترک کنی بدون اینکه</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">به کسایی که دوسشون داری چیزی از عشقت گفته باشی . . . !</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 204);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: medium;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 255);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 153);">*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">Accidents do happen.i slip- i trip- i stumble-</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">i fall &amp; usually i dont care at all.</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">but now i dont kn</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">ow what to do cos</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">i slipped and fell in love with u</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">اینا همه اتفاقیه که میفته…. من لیز میخورم، میلغزم ، تلو تلو میخورم،</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">میافتم و اکثرا هم اصلا اهمیت نمیدم&nbsp; اما حالا نمیدونم چیکار کنم!</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">آخه ایندفه لیز خوردم و توی عشق تو افتادم !</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">(در اصل منظور این بوده که عاشق تو شدم!)</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 204);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: medium;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 255);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 153);">*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>*</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">A bell is no bell ’til u ring it, a song is no song ’til u sing it &amp; luv in ur</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">heart wasnt love put there to stay – luv isnt luv ’til you give it away</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">یک زنگ هیچی نیست تا وقتی به صدا درش بیاری، یک شعر تا وقتی خونده نشه شعر نیست،</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">عشق توی قلب تو تا وقتی که اسیرش کنی عشق نیست،</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">عشق وقتی عشقه که رهاش کنی تا بره (به دیگه ای هدیه بدیش)</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 204);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: medium;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 255);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 153);">*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">I wish i was ur blanket,i wish i was ur bed, i wish i was ur pillow</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">underneath ur head,i wanna b around u,</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">i wanna hold u tight, &amp; b the lucky person</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">who kisses u goodnite</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">کاش میشد من پتوی تو بودم، کاش میشد توی تخت تو بودم</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">آرزو داشتم که بالش تو باشم، زیر سرت باشم</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">میخوام همیشه اطراف تو باشم، میخوام تورو محکم در آغوش بگیرم،</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">دلم میخواد من همون شخص خوش شانسی باشم که میبوستت و بهت شب بخیر میگه</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 204);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: medium;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 255);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 153);">*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">love is like war</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">easy to start</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">and difficult to end</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">عشق مثل جنگ میمونه</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">شروع کردنش خیلی آسونه</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">اما پایان دادنش سخته</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 204);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: medium;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 255);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 153);">*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">my” love” is non stop like ‘’sea”</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">its ”trust” like ”blind”</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">its’’shine” like ‘’star”</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">its”warm” like ‘’sun”</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">its” soft” like ”flower”</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">AND</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">its ” beautiful” like ”u”</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه.</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه.</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">عشق مثل ستاره میدرخشه.</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">عشق مثل خورشید گرم میکنه.</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">عشق مثل گل ها لطیفه.</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">و</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">عشق درست مثل تو زیباست</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 204);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: medium;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 255);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 153);">*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">To Luv some1 is madness, 2b loved by some1 is a Gift</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">Loving some1 who loves u is a duty,</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">but being loved by some1 whom u luv is LIFE</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">دوست داشتن یه نفر دیوونگیه، دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست،</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه!</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="fa" xml:lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 204);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: medium;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 255);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 255);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 153);">*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">&nbsp;*</span>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*</span>&nbsp;*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 204);">*&nbsp;</span>*&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 102);">*&nbsp;</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">In life love is neither planned nor does it happen</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">for a reason but when the luv is real</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">it becomes your plan for life n reason for living</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">اما وقتی که عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه ی زندگیتون و دلیل زنده بودنتون</p> text/html 2013-07-12T20:38:30+01:00 englishgrammer.mihanblog.com M R اصطلاحات و ضرب المثل های پرکاربرد انگلیسی با ترجمه فارسی http://englishgrammer.mihanblog.com/post/166 <br><div class="text" style="margin: 5px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; width: 520px; float: right; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 22px;"><table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 520px; font-size: 12px !important; text-align: center !important;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><td valign="top" width="265" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 464px; text-align: center !important;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">با کسی چپ افتادن</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><br></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><br></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><br></p></td><td valign="top" width="255" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: left; width: 56px;"><p dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);">to turn on somebody</span></p></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><td valign="top" width="265" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 464px; text-align: center !important;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">بابا غوری</p></td><td valign="top" width="255" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: left; width: 56px;"><p dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);">cat's eye</span></p><p dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);"><br></span></p></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><td valign="top" width="265" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 464px; text-align: center !important;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">به خدا توکل کردن</p></td><td valign="top" width="255" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: left; width: 56px;"><p dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);">trust in God</span></p><p dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);"><br></span></p></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><td valign="top" width="265" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 464px; text-align: center !important;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">امتحان کردن</p></td><td valign="top" width="255" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: left; width: 56px;"><p dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);">have a go</span></p></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><td valign="top" width="265" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 464px; text-align: center !important;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">بس کن</p></td><td valign="top" width="255" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: left; width: 56px;"><p dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);">knock it off&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><td valign="top" width="265" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 464px; text-align: center !important;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">حق با شماست</p></td><td valign="top" width="255" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: left; width: 56px;"><p dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);">You are reason</span></p></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><td valign="top" width="265" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 464px; text-align: center !important;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">به امید دیدار</p></td><td valign="top" width="255" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: left; width: 56px;"><p dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);">so long</span></p></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><td valign="top" width="265" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 464px; text-align: center !important;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">به سلامتی شما</p></td><td valign="top" width="255" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: left; width: 56px;"><p dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);">cheer you</span></p></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><td valign="top" width="265" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 464px; text-align: center !important;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">طرفدار</p></td><td valign="top" width="255" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: left; width: 56px;"><p dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);">in favor of</span></p></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><td valign="top" width="265" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 464px; text-align: center !important;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">مو لای درزش نمی رود</p></td><td valign="top" width="255" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: left; width: 56px;"><p dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);">Hard &amp; fast</span></p></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><td valign="top" width="265" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 464px; text-align: center !important;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">مژده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p></td><td valign="top" width="255" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: left; width: 56px;"><p dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);">&nbsp;good news</span></p></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><td valign="top" width="265" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 464px; text-align: center !important;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">مشکل پسند</p></td><td valign="top" width="255" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: left; width: 56px;"><p dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);">choosy-choosy</span></p></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><td valign="top" width="265" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 464px; text-align: center !important;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">محض احتیاط</p></td><td valign="top" width="255" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: left; width: 56px;"><p dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);">&nbsp;just in case</span></p></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><td valign="top" width="265" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 464px; text-align: center !important;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">به ضرر کسی تمام شدن</p></td><td valign="top" width="255" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: left; width: 56px;"><p dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);">count against</span></p></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><td valign="top" width="265" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 464px; text-align: center !important;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">حقیقت تلخ است</p></td><td valign="top" width="255" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: left; width: 56px;"><p dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);">Bitter pill to swallow</span></p></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><td valign="top" width="265" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 464px; text-align: center !important;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">بی چشم و رو</p></td><td valign="top" width="255" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: left; width: 56px;"><p dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);">ungrateful</span></p></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</p></div> text/html 2013-07-12T06:31:28+01:00 englishgrammer.mihanblog.com M R جک انگلیسی http://englishgrammer.mihanblog.com/post/165 <img src="http://www.tag-pictures.com/wp-content/uploads/2012/02/kids-mother-funny-jokes.jpg" alt="Funny Kid Jokes Funjooke. - Funny Jokes For Kids"> text/html 2013-07-12T06:25:06+01:00 englishgrammer.mihanblog.com M R HOW TELL A JOKE ? http://englishgrammer.mihanblog.com/post/164 <div style="text-align: right;"><img src="http://basicinstructions.net/storage/2006-08-10-06%20joke.gif?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1259168612816" alt="Basic Instructions Basic Instructions How To Tell A Joke - Joke"></div>